Obowiązuje w momencie zawarcia współpracy nawet, gdy nie została sporządzona umowa papierowa.

„Dobra firma powinna być zorganizowaną formą przyjaźni.” Herbert N.Casson

1. Firma Reality-Designer zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dzieło/pracę, o którym mowa w szczegółach umowy lub przekazaniu w formie ustnej, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy umówione wynagrodzenie.

2. Zamawiający oświadcza, że ma prawo dysponowania terenem, na którym mają zostać wykonane prace ogrodnicze. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy działkę w celu realizacji umowy.

3. Jeżeli przedmiot umowy miałby być wykonany zgodnie z projektem zagospodarowania ogrodu, Zamawiający ma obowiązek dostarczyć go Wykonawcy co najmniej 5 dni roboczych przed terminem udostępnienia terenu.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i umiejętności w celu należytego, zgodnego ze sztuką wykonania umowy z zachowaniem staranności.

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy osobiście lub przy pomocy swoich pracowników, za których ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

6. Kierownikiem prac będzie Jakub Strzałkowski.

7. Strony we wzajemnych relacjach zobowiązują się przestrzegać zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz kultury osobistej. Zachowanie wykraczające poza te normy oraz akty agresji czy przemocy będą stanowić podstawę do natychmiastowego odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do kary umownej z tego tytułu w wysokości wskazanej umowy oraz zachowania .

8. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z cennikiem firmy Reality-Designer, w oparciu o który Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.

9. Zamawiający i Wykonawca mają obowiązek współpracy i bieżącego uzgadniania wszelkich zmian sposobu realizacji umowy.

Termin wykonania umowy

1. Udostępnienie przez Zamawiającego terenu, na którym mają odbyć się prace ogrodnicze, nastąpi od dnia zawarcia porozumienia w sprawie współpracy,

2. Podmiot zlecający pracę zobowiązany jest o uiszczenie zaliczki przelewem na konto do 2 dni roboczych, wtedy to od daty wpływu do 7 dni firma rozpoczyna realizację prac. Jeżeli opóźnienie wpłaty wynosi od 3-7 dni roboczych to o tyle dni wydłuża się wykonywanie prac, natomiast powyżej 7 dni Podmiot jest obsługiwany w późniejszym terminie, ustalonym już tylko przez Wykonawcę lub umowa zostaję rozwiązane o czym Podmiot zlecający jest poinformowany przez SMS/ mail/ Komunikator internetowy.

3. Termin wykonania robót ulegnie wydłużeniu o czas opóźnienia Zamawiającego w udostępnieniu terenu w celu realizacji przedmiotu umowy, lub gdy od czasu podpisania umowy nastąpią dni deszczowe lub inne nie sprzyjające warunki pogodowe oraz obostrzenia rządu Państwa Polskiego związanego z zagrożeniami klęsk żywiołowych oraz epidemii ect. Przedłużenie terminu wykonania jest dopuszczalne i obowiązkowe podczas, gdy ekipa zachoruje lub sam przedsiębiorca, a jest niezbędny do wykonania aktualnego etapu a jest niezdolny do przystąpienia do pracy,

4. Wymiar czasu pracy oraz grafik prac ustala firma Reality-Designer. Standardowo prace nie będą trwały więcej niż 6- 8 godzin dziennie. Zakres godzin prac to od 8 do 20 – jeżeli godziny rozpoczęcia / zakończenia prac miałby ulec zmianie zostanie o tym poinformowany Zamawiający. Zamawiający nie może wnosić pretensji z uwagi na zróżnicowany czas pracy jeżeli termin nie upłyną.

Wynagrodzenie i zaliczka

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowanie prac ogrodniczych wraz z materiałem w wysokości ustalonej na umowie lub ustnie przed rozpoczęciem prac w terminie do 3 dni roboczych od dnia ukończenia prac – w oparciu o wystawiony rachunek firmy Reality-Designer.

2. Koszty materiałów użytych do wykonania umowy stanowią składnik wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Strony ustalają wysokość tych kosztów ryczałtowo na podstawie wstępnych obmiarów. W przypadku, gdy koszt materiału przekroczy ustaloną kwotę ryczałtu, a dodatkowe materiały są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego. W razie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na kontynuację robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu o dodatkowy koszt materiałów, płatny dodatkowo na konto firmy Reality-Designer ( zwłoka zapłacie na materiał dodatkowej zaliczki będzie automatyczne ujęta jako przedłużenie terminu) . W przeciwnym wypadku Strony rozliczają się według zakresu i etapu wykonanych prac.

3. Najpóźniej przy podpisaniu niniejszej umowy Zamawiający wpłaca firmie Reality-Designer zaliczkę na poczet zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy i zakupu materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia. Wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia dla Wykonawcy przy końcowym rozliczeniu. Jednak, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego albo rozwiązana przez Zamawiającego bez podania przyczyny, gdy materiał przez wykonawcę został już zakupiony i opłacony przez Wykonawcę, kwota zaliczki przepada. Dotyczy to także sytuacji, gdy przyczyna rozwiązania przez Zamawiającego umowy jest nieuzasadniona, m.in. nie oparta na podstawach wynikających z rękojmi czy gwarancji albo nie dotycząca niezgodności dzieła z zawartą umową.

4. Wynagrodzenie oraz zaliczka płatne są przelewem na konto bankowe Wykonawcy : Nest Bank 37 1870 1045 2078 1020 1549 0001.

5. W sprawach nieuregulowanych płatności w terminie, firma Reality-Designer Jakub Strzałkowski zastrzega sobie prawa do doliczenia dodatkowej opłaty za każde ponaglenie windykacyjne według poniższego cennika:
a) SMS przypominający – pierwszy darmowy, każdy kolejny 25 zł doliczany do faktury bieżącej zaległej.
b) telefon przypominający – odebrany darmowy, każdy odrzucony traktowany jest jako celowe unikanie uiszczenia należności i jest doliczane wtedy 30 zł od każdego odrzuconego telefonu do faktury zaległej.
c) mail lub listownie – każdy 25zł i jest doliczane do faktury zaległej

Odbiory

1. Przed przystąpieniem do prac ogrodniczych Wykonawca sporządzi dokumentację zdjęciową przekazanego terenu. Wówczas mogą zostać zgłoszone uwagi dotyczące sposobu wykonania robót.

2. Po zakończeniu prac ogrodniczych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru, sporządzając dokumentację zdjęciową efektu robót.

3. Zamawiający ma obowiązek w terminie 1 dnia roboczego dokonać odbioru robót.

4. Z czynności odbioru Strony spiszą protokół, potwierdzający zakres wykonanych prac, ewentualne terminu usunięcia wad. Protokół stanowi podstawę wystawienia rachunku, o którym mowa w § 4 umowy.

5. W razie braku przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy pomimo upływu terminu i ponaglenia ze strony Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo dokonania jednostronnego odbioru robót i wystawienia rachunku.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

– ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

– oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Prawa autorskie

1. W przypadku, gdyby w ramach realizacji niniejszego zamówienia powstało dzieło noszące cechy utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Wykonawca w momencie zapłaty wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

 1. korzystania z dzieła zgodnie z przeznaczeniem,
 2. przeróbki,
 3. utrwalenia i zwielokrotniania w całości lub we fragmentach dowolną techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzania do pamięci komputera.

2. Strony umowy zobowiązują się, że wykonując umowę będą przestrzegać przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym nie naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich., a przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy materiały, projekty będą wolne od obciążeń prawami tych osób.

3. Wykonawca ma prawo do nieodpłatnego wykonania zdjęć ogrodu przed realizacją umowy oraz z wykonanymi przez niego pracami oraz do nieograniczonego czasowo wykorzystywania ich na własny użytek, w tym powielania, udostępniania, utrwalania, umieszczania w folderach reklamowych czy na stronie internetowej w celu reklamy swojej firmy. Z tego tytułu Zamawiający nie będzie sobie rościł praw majątkowych.

Odpowiedzialność Stron – kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach:

a) opóźnienia w wykonaniu prac ogrodniczych w stosunku do terminu z § 3 ust. 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – zapłaci on karę umowną w wysokości 1% wartości opóźnionych prac (zgodnie z cennikiem Wykonawcy) za każdy dzień opóźnienia;

b) opóźnienia Zamawiającego w wydaniu terenu w terminie z § 3 ust. 1 umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci on karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy – za każdy dzień opóźnienia;

c) za działania Zamawiającego utrudniające wykonanie dzieła albo brak współpracy – skutkują karą umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4ust1 umowy;

d) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po drugiej Stronie (m.in. wymienionych w § 8 ust. 1 umowy) Strona winna zapłaci karę umowna w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne ulegają sumowaniu i płatne są w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ich naliczeniu i wezwania do zapłaty.

3. Zamawiającemu nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. Dotyczy to kar umownych za stosunek do wykonanych prac zawartych w tejże umowie.

4. W razie wystąpienia po stronie Wykonawcy szkody majątkowej, przewyższającej kwotę ww. kar umownych, może Zamawiający dochodzić odszkodowania uzupełniającego przed sądem na zasadach ogólnych.

5. Strony nie odpowiadają za okoliczności o charakterze siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe czy zgodne z umową wykonanie zamówienia.

6. Za „siłę wyższą” Strony uważają w szczególności wystąpienie zjawisk atmosferycznych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie prac, takich jak: niskie temperatury, powodujące zamarznięcie gruntu, opady deszczu powodujące zalanie terenu prac lub nadmierne jego nawodnienie, burze, grad, wichury oraz zachorowanie którejkolwiek ze Stron. Za siłę wyższą uznaje się także ogłoszenie stanu klęski żywiołowej czy stanu epidemii na obszarze prac ogrodniczych, które uniemożliwiają wykonanie umowy. Na ten czas terminy umowne ulegną zawieszeniu do czasu ustania przeszkody.

Odstąpienie od umowy

1. Strony mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy druga Strona rażąco nie wypełnia obowiązków umownych, m.in.:

a) uporczywego zachowania Zamawiającego lub jego rodziny/osób trzecich przebywających na terenie prac ogrodniczych wbrew zasadom należytego zachowania, np. kłótnie, agresja w stosunku do Wykonawcy lub jego pracowników, wulgaryzmy, obrażanie;

b) nieudostępniania przez Zamawiającego terenu robót pomimo upomnień Wykonawcy,

c) wykonywania prac ogrodniczych niezgodnie z umową,

d) braku współpracy drugiej Strony, koniecznej do należytego wykonania przedmiotu umowy,

e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy jest niemożliwe do zrealizowania przez pewien czas lub na stałe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

f) brak zapłaty zaliczki przez Zamawiającego.

2. Oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w terminie nie później niż 14 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony rozliczają się z prac już wykonanych.

§ 9. RODO

 1. 1. Dane osobowe Stron umowy oraz osób uczestniczących w jej realizacji objęte są ochroną, wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.
 2. 2. Strony zobowiązują się, że nie będą:

a) udostępniały osobom trzecim żadnych danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony,

b) przetwarzały danych osobowych w systemach informatycznych,

c) tworzyły zbioru danych osobowych na podstawie otrzymanych danych osobowych, przy czym przez zbiór danych rozumie się każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

 1. 3. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy z sposób zapewniający ich integralność i nieprzetwarzania danych osobowych w innych celach niż związanych z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
 2. 4. Wykonawca oświadcza, że – zgodnie z RODO – wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji tej umowy, m.in.

1) osób fizycznych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

2) podwykonawców/podmiotów trzecich, będących osobami fizycznymi.

 1. 5. Dane osobowe Zamawiającego pozyskane przez Wykonawcę, który jest Administratorem
  Danych Osobowych, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy, w tym wystawiania rachunku, w ramach sprawozdawczości finansowej, a po ustaniu okresu trwania umowy mogą być przetwarzane w celach księgowo-rachunkowych.
 2. 6. Wykonawca, przetwarzając dane osobowe Zamawiającego, zobowiązuje się do ich ochrony,
  zachowania poufności, a w szczególności staranności w zabezpieczeniu przed ich udostępnie niem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. 7. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

8. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia.

9. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania niniejszej umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

10. Zamawiający oświadcza, że wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a wszelkie zapisy zawarte w umowie są dla niego jasne i w pełni zrozumiałe, a także że jest świadomy tożsamości Administratora Danych Osobowych oraz zamierzonych celów przetwarzania jego danych.